Нашатановастратегиязаустойчивост”Засегаизабъдещето”

целтаниедо2030г。ДанамеримУСтойчивирешениязазамянанаеднократнитепластмасивювВсичкинашиопаковки

Научетеповеповече
Преосмисляненаопаковките,задасавкракспроменяшиясесвят

ПРЕГЛЕДНАДОКЛАДАЗАУСТОЙЧИВОСТНАDS史密斯2mantbex登录018年

Преосмисляненаопаковките,задасавкракспроменяшиясесвят

ВDmantbex登录S史密斯създавамеипредлагамеиновативниустойчивирешениязаопаковане,коитосасъобразенисцялатавериганадоставки。Тезирешениянасърчаватустойчивиярастеж——занашитеклиентиипотребители,занашитеслужители,занашиябизнесиакционери,инай——вечезанашатаоколнасреда。

Вижтенашиядокладзаустойчивостта2018

нашетопредлагане

Помагаменанашитеклиентидапостигнат

Вижтекакпостигамерезултатизанашитеклиенти

Фокус.

Новини.